Warunki użytkowania

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Multi Composites. 

 

    Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW. W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Multi Composites może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika. Multi Composites nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Multi Composites, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Multi Composites nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Multi Composites. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Multi Composites udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej. Multi Composites nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Multi Composites uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Multi Composites jest równoznaczne z udzieleniem Multi Composites nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Multi Composites ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Multi Composites w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Multi-composites.eu nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: 

a. Multi-composites.eu uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska,

b. Multi-composites.eu uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby,

c. Wymaga tego prawo.

Do góry
Strona Multi Composites Polska stosuje pliki cookie. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich przyjmowanie w Twoim urządzeniu końcowym. Zamknij to okno